Warunki sprzedaży

W cenie uwzględnia się jeden procent ubytków.

Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą pełnej i terminowej zapłaty za odebrany towar.

Odebrane bez zastrzeżeń produkty przez Kupującego lub przewoźnika uważa się za wolne od wad i dostarczone w ilości zgodnej z dokumentem.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Produktu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Punkt Sprzedaży (42) 214-08-90 , a następnie złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu.
Jeśli Kupujący wbudował Produkty z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent oraz Punkt Sprzedaży nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy.

Za różnice kolorystyczne wynikające z zakupu tego samego produktu w różnym odstępie czasu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Nie stanowią one wady i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

W przypadku gdy Punkt Sprzedaży dostarcza towar do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący zobowiązuje się zapewnić odbiór osobiście lub wskazać osobę upoważnioną do odbioru. W innym razie ryzyko związane z wydaniem towaru obciąża Kupującego.

Kupujący jest upoważniony do wskazania miejsca rozładunku zgodnie z przepisami ruchu drogowego i warunków bezpieczeństwa.

Zabrudzenia powierzchni spowodowane czynnikami zewnętrznymi oraz włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe, powstałe na wskutek naturalnej pracy betonu podczas dojrzewania Produktów nie podlegają reklamacji.

Produkty “colormix”, czyli melanże posiadają różnorodną kolorystykę i należy je układać z kilku palet jednocześnie, w celu uzyskania zamierzonego efektu.

Wykwity wapienne powstające w procesie dojrzewania betonu są procesem naturalnym i nie podlegają reklamacji.

W produktach Antico ( Triano, Natulit, Romano, Terrano, Kravento) wykruszenia i różnice w odcieniach nie podlegają reklamacji. Ich obecność jest efektem zamierzonym.

W serii Wet-cast występujące różnice w fakturze wierzchniej warstwy Produktu i odcieniach nie wpływają na parametry techniczne Produktu.

Każdy Producent posiada Aprobatę Techniczną i właściwe normy, z którymi Kupujący jest zobowiązany się zapoznać.

Zwrot palet w terminie 60 dni od daty zakupu. Kupujący zapewnia zwrot palet we własnym zakresie. Warunkiem zwrotu kaucji jest przedstawiony dokument zakupu przez klienta.

Punkt Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za:

  • niewłaściwe rozplanowanie i wykonanie podbudowy/ budowy z użyciem Produktów,
  • niewłaściwego składowania lub transportu Produktów,
  • niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
  • niezgodnego z zasadami budowlanymi montażu zakupionych Produktów,
  • użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy i fugowania wyrobów,
  • niezachowania zalecanego odstępu między kamieniami brukowymi,
  • wypadków losowych lub klęsk żywiołowych,
  • niewłaściwego użytkowania, nieodpowiednio z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów.

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży.